Logo mobile

Kinh nghiệm nhà nông

Chia sẻ kinh nghiệm trồng xen canh hồ tiêu

Là người con của Đồng Nai sang Bình Phước lập nghiệp, bước đầu gặp không ít khó khăn “lấy ngắn nuôi dài, ” bạn Đỗ Trường Sơn nay đã trở...