Logo mobile

Phân bón N-P-K SUPER 16-16-8+TE

Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 16%
- K2O = 8%

Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 16%
- K2O = 8%

Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 16%
- K2O = 8%
Đang cập nhật dữ liệu