Logo mobile

Phân bón NPK 23-23-0+TE

Thành phần:
- N = 20%
- P2O5 = 20%
- K2O = 15%
- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng

Thành phần:
- N = 20%
- P2O5 = 20%
- K2O = 15%
- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng

Thành phần:
- N = 20%
- P2O5 = 20%
- K2O = 15%
- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng

Đang cập nhật dữ liệu