Logo mobile

Phân bón R2

Bộ sản phẩm phân bón hiệu Máy Cày chuyên dùng cho lúa R1,R2,R3:
-Đối với cây lúa ở giai đoạn sau sạ, sau cấy khoảng từ 7 đến 10 ngày thì bà con sử dụng sản phẩm R1: Với thành phần đa trung lượng cân đối hoàn toàn dễ tiêu, dễ tan, thích hợp với thời kỳ thúc đẻ nhánh. Thúc đẩy quá trình sinh trưởng phát triển của cây, tang khả năng chống chịu hạn, hạn chế sâu bệnh. Duy trì độ màu mỡ cho đất, tang năng suất nông sản sau này, giúp cây lúa mau ra rễ, vươn nhanh, khỏe cây.
Cách sử dụng:  Bón cho lúa sau sạ, sau cấy 7-10 ngày.      
Loại đất phù sa: 100-150kg/ha.
Loại đất xám bạc màu: 150-200kg/ha.
Loại đất phèn, mặn: 150-200kg/ha.
-Sản phẩm R2: Với thành phần đạm cao, lân và kali vừa phải, thích hợp với cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, giúp cây lúa đẻ nhánh nhiều, khỏe làm tiền đề cho nhánh hữu hiệu để tạo nhiều bông sau này.
Cách bón: Bón vào thời kỳ đẻ nhánh, giai đoạn sau sạ, sau cấy từ 20 đến 30 ngày.
Loại đất phù sa: 150-200kg/ha.
Loại đất xám bạc màu: 200-250kg/ha.
Loại đất phèn, mặn: 200-250kg/ha.
-Đối với thời kỳ đón đồng: Bà con sử dụng sản phẩm chuyên dung cho lúa R3 - thương hiệu phân bón Máy Cày – NPK 22-0-22 có hàm lượng Đạm và kali cao thích hợp thời kỳ đón đồng, giúp lúa hấp thụ chất dinh dưỡng, hạn chế sâu bệnh, tang sức chịu hạn, giúp lúa làm đồng tốt, đồng to, trổ bông đồng loạt, bông lớn, chắc hạt, tăng năng suất và chất lượng hạt gạo

Bộ sản phẩm phân bón hiệu Máy Cày chuyên dùng cho lúa R1,R2,R3:
-Đối với cây lúa ở giai đoạn sau sạ, sau cấy khoảng từ 7 đến 10 ngày thì bà con sử dụng sản phẩm R1: Với thành phần đa trung lượng cân đối hoàn toàn dễ tiêu, dễ tan, thích hợp với thời kỳ thúc đẻ nhánh. Thúc đẩy quá trình sinh trưởng phát triển của cây, tang khả năng chống chịu hạn, hạn chế sâu bệnh. Duy trì độ màu mỡ cho đất, tang năng suất nông sản sau này, giúp cây lúa mau ra rễ, vươn nhanh, khỏe cây.
Cách sử dụng:  Bón cho lúa sau sạ, sau cấy 7-10 ngày.      
Loại đất phù sa: 100-150kg/ha.
Loại đất xám bạc màu: 150-200kg/ha.
Loại đất phèn, mặn: 150-200kg/ha.
-Sản phẩm R2: Với thành phần đạm cao, lân và kali vừa phải, thích hợp với cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, giúp cây lúa đẻ nhánh nhiều, khỏe làm tiền đề cho nhánh hữu hiệu để tạo nhiều bông sau này.
Cách bón: Bón vào thời kỳ đẻ nhánh, giai đoạn sau sạ, sau cấy từ 20 đến 30 ngày.
Loại đất phù sa: 150-200kg/ha.
Loại đất xám bạc màu: 200-250kg/ha.
Loại đất phèn, mặn: 200-250kg/ha.
-Đối với thời kỳ đón đồng: Bà con sử dụng sản phẩm chuyên dung cho lúa R3 - thương hiệu phân bón Máy Cày – NPK 22-0-22 có hàm lượng Đạm và kali cao thích hợp thời kỳ đón đồng, giúp lúa hấp thụ chất dinh dưỡng, hạn chế sâu bệnh, tang sức chịu hạn, giúp lúa làm đồng tốt, đồng to, trổ bông đồng loạt, bông lớn, chắc hạt, tăng năng suất và chất lượng hạt gạo
Khối Lượng Tịnh: 50 kg