Logo mobile

Bản tin nông nghiệp

Ưu điểm phân phức – hỗn hợp

Hiện nay chúng ta hoàn toàn khẳng định việc sản xuất phân phức-hỗn hợp là một tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp